Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

Rok 2015

VZN č. 10/2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 153x

VZN č. 9/2015 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 128x

VZN č.8/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 132x

VZN č. 7/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Hôrky Stiahnuté: 153x

VZN č. 6/2015 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území obce Hôrky Stiahnuté: 114x

VZN č. 5/2015 o vodení a držaní psov v obci Hôrky Stiahnuté: 125x

VZN č. 4/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2007 o chove a držaní zvierat na území obce Hôrky Stiahnuté: 113x

VZN č.3/2015, ktorým sa zrušuje VZN obce Hôrky č.2/2011 o vydržaní pozemkov Stiahnuté: 103x

VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 133x

VZN č.1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky Stiahnuté: 104x

Rok 2014

VZN č. 11/2014 Obce Hôrky o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrky Stiahnuté: 107x

VZN č.10/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní slzžieb na trhových miestach v obci Hôrky Stiahnuté: 128x

VZN 9/2014 o určení šk. obvodu základnej školy na území obce Hôrky Stiahnuté: 122x

VZN 8/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku Stiahnuté: 109x

VZN č.7/2014 o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov Stiahnuté: 109x

VZN č.2/2014 o ochrane život. prostredia, verejného poriadku a zelene Stiahnuté: 140x

VZN č.5/2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ Stiahnuté: 219x

VZN o zápise detí do ZŠ č.4/2014 Stiahnuté: 100x

VZN o výške príspevku na úhradu nákladov CVČ č.3/2014 Stiahnuté: 107x

VZN o výške príspevku za dieťa v MŠ č.2/2014 Stiahnuté: 110x

Stránka