Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

Rok 2016

VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v CVČ pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 178x

Rok 2015

VZN č. 12 /2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrky Stiahnuté: 166x

VZN č. 11/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 163x

VZN č. 10/2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 171x

VZN č. 9/2015 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 141x

VZN č.8/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 144x

VZN č. 7/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Hôrky Stiahnuté: 177x

VZN č. 6/2015 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území obce Hôrky Stiahnuté: 133x

VZN č. 5/2015 o vodení a držaní psov v obci Hôrky Stiahnuté: 140x

VZN č. 4/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2007 o chove a držaní zvierat na území obce Hôrky Stiahnuté: 126x

VZN č.3/2015, ktorým sa zrušuje VZN obce Hôrky č.2/2011 o vydržaní pozemkov Stiahnuté: 120x

VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 154x

VZN č.1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky Stiahnuté: 114x

Rok 2014

VZN č. 11/2014 Obce Hôrky o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrky Stiahnuté: 119x

VZN č.10/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní slzžieb na trhových miestach v obci Hôrky Stiahnuté: 146x

VZN 9/2014 o určení šk. obvodu základnej školy na území obce Hôrky Stiahnuté: 139x

VZN 8/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku Stiahnuté: 122x

VZN č.7/2014 o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov Stiahnuté: 126x

VZN č.2/2014 o ochrane život. prostredia, verejného poriadku a zelene Stiahnuté: 161x

VZN č.5/2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ Stiahnuté: 236x

Stránka