Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

Rok 2019

Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia, zriadených na území obce Hôrky na kalendárny rok 2019 Stiahnuté: 107x

Rok 2018

VZN č.5/2018 o vykonávaní občianskych obradov a slávností v Obci Hôrky a o odmeňovaní účinkujúcich Stiahnuté: 99x

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Hôrky o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrky č. 7/2016 Stiahnuté: 155x

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 142x

Dodatok č.2 k VZN 3/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa šk. zariadenia, území obce Hôrky na kalendárny rok 2018 Stiahnuté: 136x

VZN č. 4/2018 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 331x

VZN č. 3/2018 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 278x

VZN č. 2/2018 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce Hôrky Stiahnuté: 143x

VZN č 1/2018 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodku Stiahnuté: 151x

Rok 2017

VZN č. 2/2017 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 151x

VZN č. 1/2017 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 157x

Rok 2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Hôrky na kalendárny rok 2017 Stiahnuté: 189x

Dodatok č.1 k VZN 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hôrky Stiahnuté: 170x

VZN č. 8/2016 o miestnych daniach na území obce Hôrky Stiahnuté: 236x

VZN OBCE HÔRKY Č. 7/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrky Stiahnuté: 204x

VZN č.6/2016 o používaní a ochrane obecných symbolov Stiahnuté: 181x

VZN č.5/2016 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE HÔRKY Stiahnuté: 198x

VZN č. 4/2016 Zásady nakladania s majetkom obce a postup pri provode majetku do vlastníctva obce a o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov Stiahnuté: 458x

VZN č. 3/2016 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky a CVČ v roku 2016 Stiahnuté: 178x

VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie základnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Hôrky Stiahnuté: 165x

Stránka