Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

Rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 70x

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 42x

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Hôrky Stiahnuté: 76x

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2018 o vykonávaní občianskych obradov a slávností v obci Hôrky a o odmeňovaní účinkujúcich Stiahnuté: 49x

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 63x

Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia, zriadených na území obce Hôrky na kalendárny rok 2019 Stiahnuté: 56x

Rok 2018

VZN č.5/2018 o vykonávaní občianskych obradov a slávností v Obci Hôrky a o odmeňovaní účinkujúcich Stiahnuté: 62x

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Hôrky o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrky č. 7/2016 Stiahnuté: 100x

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 103x

Dodatok č.2 k VZN 3/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa šk. zariadenia, území obce Hôrky na kalendárny rok 2018 Stiahnuté: 92x

VZN č. 4/2018 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 172x

VZN č. 3/2018 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 137x

VZN č. 2/2018 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce Hôrky Stiahnuté: 90x

VZN č 1/2018 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodku Stiahnuté: 105x

Rok 2017

VZN č. 2/2017 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 122x

VZN č. 1/2017 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 123x

Rok 2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Hôrky na kalendárny rok 2017 Stiahnuté: 150x

Dodatok č.1 k VZN 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hôrky Stiahnuté: 130x

VZN č. 8/2016 o miestnych daniach na území obce Hôrky Stiahnuté: 164x

VZN OBCE HÔRKY Č. 7/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrky Stiahnuté: 162x

Stránka