Obsah

Zástupca starostu obce

 

Rudolf Chodelka, Ing.arch

 

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

 

      V zmysle zákona č.5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa §25 ods.7  určila starostka obce zástupcovi starostu obce Hôrky - Ing., arch. Rudolfovi Chodelkovi, zástupcovi starostu nie dlhodobo uvoľnenému zo zamestnania na výkon funkcie mesačnú odmenu  podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie vo výške  70,00 eur, slovom sedemdesiat eur s účinnosťou od 01.02.2019.