Obsah

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Hôrky

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo má 7 poslancov volených obyvateľmi Obce Hôrky v priamych voľbách na štvorročné obdobie.

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Obce Hôrky pre volebné obdobie 2018 - 2022:

Bohumil Frátrik

Anna Macharová

PaedDr. Barbora Kačiaková

Ing.arch. Rudolf Chodelka- zástupca starostky obce

Ing. Dušan Chvíľa

Ing. Martin Hübner

Ing. Peter Michalovič - dňa 22.09.2020 sa písomne vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

 Stanislav Marušák nastúpil ako náhradník na uvoľnený mandát Foto z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce HôrkyFotografia z ustanovujúceho zasadnutia OZ Obce Hôrky, poslanci z ľava: Anna Macharová, Bohumil Frátrik, PaedDr. Barbora Kačiaková, Ing. Martin Hübner, Ing. Dušan Chvíľa, Ing. Peter Michalovič, Ing.arch. Rudolf Chodelka, v strede Erika Mojáková, staroska obce, z prava Ing. Elena Šuteková, hlavná kontrolórka.

Komisie obecného zastupiteľstva:

- stavebná komisiaIng.arch. Rudolf Chodelka - predseda, Ing. Peter Michalovič, Ing. Martin Hübner

- komisia pre verejný poriadok a životné prostredie: Ing. Peter Michalovič - predseda,  Ing. Martin Hübner, Ing. arch. Rudolf Chodelka

- kultúrno-školská a športová komisiaBohumil Frátrik - predseda, Ing. Dušan Chvíľa, Anna Macharová, PaedDr. Barbora     Kačiaková, Ing. Miloš Vojtek