Obsah

Obyvatelia obce Hôrky

 

V obci žije spolu:  845 obyvateľov (údaj k 02/2019).

ĎAĽŠIE ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O OBYVATEĽOCH

Počet trvalo bývajúcich obyvateľov

845

Počet prechodne bývajúcich obyvateľov 7
Počet v obci prítomných obyvateľov 845
Veková štruktúra trvalo bývajúcich obyvateľov chlapci 0-15    dievčatá 0-15   muži >15    ženy >15    
    87                     78                   338             346
Národnostné zloženie trvalo bývajúcich obyvateľov 845 - slovenská národnosť
 
 

Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý, alebo prechodný pobyt

  • nájomná zmluva
  • list vlastníctva vlastníka bytu, domu - nesmie byť starší ako 3 mesiace
  • kúpnopredajná zmluva - nesmie byť staršia ako 3 mesiace
  • darovacia zmluva - nesmie byť staršia ako 3 mesiace
  • čestné vyhlásenie vlastníkov bytu, domu
  • občiansky preukaz - slovenský
  • sobášny list, rodné listy detí, rozhodnutie o rozvode, rozhodnutie o udelení štát. občianstva