Obsah

Obyvatelia obce Hôrky

 

V obci žije spolu:  784 obyvateľov (údaj k 9/2017).

ĎAĽŠIE ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O OBYVATEĽOCH

Počet trvalo bývajúcich obyvateľov

784

Počet prechodne bývajúcich obyvateľov 8
Počet v obci prítomných obyvateľov 792
Veková štruktúra trvalo bývajúcich obyvateľov chlapci 0-15    dievčatá 0-15   muži >15    ženy >15    
    78                     75                    310             321
Národnostné zloženie trvalo bývajúcich obyvateľov 784 - slovenská národnosť
 
 

Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý, alebo prechodný pobyt

  • nájomná zmluva
  • list vlastníctva vlastníka bytu, domu - nesmie byť starší ako 3 mesiace
  • kúpnopredajná zmluva - nesmie byť staršia ako 3 mesiace
  • darovacia zmluva - nesmie byť staršia ako 3 mesiace
  • čestné vyhlásenie vlastníkov bytu, domu
  • občiansky preukaz - slovenský
  • sobášny list, rodné listy detí, rozhodnutie o rozvode, rozhodnutie o udelení štát. občianstva