Obsah

Obyvatelia obce Hôrky

 

V obci žije spolu:  852 obyvateľov (údaj k 30/2019).

ĎAĽŠIE ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O OBYVATEĽOCH

Počet trvalo bývajúcich obyvateľov

852

Počet prechodne bývajúcich obyvateľov 14
Počet v obci prítomných obyvateľov 852
Veková štruktúra trvalo bývajúcich obyvateľov chlapci 0-15    dievčatá 0-15   muži >15    ženy >15    
        87                      78                   337             349
Národnostné zloženie trvalo bývajúcich obyvateľov 852 - slovenská národnosť
 
 

Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý, alebo prechodný pobyt

  • nájomná zmluva
  • list vlastníctva vlastníka bytu, domu - nesmie byť starší ako 3 mesiace
  • kúpnopredajná zmluva - nesmie byť staršia ako 3 mesiace
  • darovacia zmluva - nesmie byť staršia ako 3 mesiace
  • čestné vyhlásenie vlastníkov bytu, domu
  • občiansky preukaz - slovenský
  • sobášny list, rodné listy detí, rozhodnutie o rozvode, rozhodnutie o udelení štát. občianstva

 

Informácie k vydaniu nového OP

Žiadosť o zmenu údajov katastra