Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
19.12.2016 Zmluva o dielo 06/2016
Oprava a údržba VO v obci Hôrky
201624
0.00 Peter Sagan
Hôrky 77
detail
18.12.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení Spoločeného obecného úradu Strečno
zmena výšky príspevku na 1 obyvateľa
201623
2.85 Obec Strečno
Sokolská 487, 013 24 Strečno
detail
23.11.2016 Zámenná zmluva
zámena poz. 140/24 a 140/23
201622
0.00 Jozef Frátrik
Jesenského 1123/15, 010 01 Žilina
detail
22.11.2016 Zmluva o nájme pozemku
nájom parc. 180/2 na LV 676, k.ú. Hôrky
201620
1.00 Mária Frátriková
Hôrky 121
detail
22.11.2016 Kúpna zmluva
parc. 179/3, 179/4, 180/3
201621
161.06 Mária Frátriková
Hôrky 121
detail
21.11.2016 Dohoda č. 16/25/010/76 o pomoci v hmotnej núdzi
aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi
201619
0.00 ÚPSVaR Žilina
J.M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
13.10.2016 Zmluva o dielo č. 5/2016
Predĺženie vodovodu RZ 5 v obci Hôrky
201617
4,990.43 Vladimír Ďurana
Záhrady 850/13, 013 03 Varín
detail
13.10.2016 Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri nakladaní s KO
201618
0.00 KREDUS, s.r.o.
Hlinická cesta 1214, 014 01 Bytča
detail
16.09.2016 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Audit 2015
201616
600.00 Ing. Viera Blažeková
Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
detail
14.09.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet
záväzok zriadiť potrebný prístup k verejnej mobilnej telefónnej sieti
201615
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
detail
07.09.2016 Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do správy a trvalej prevádzky
Záväzok zmluvných strán o bezodplatnom odovzdaní časti objetku vrámci stavby Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
201614
0.00 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
detail
31.08.2016 Zmluva o dielo
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hôrky
201613
17,945.39 Doprastav, a.s.,
Drieňová 27, 82656 Bratislava, závod Žilina, Jesenského 18, 010 01 Žilina
detail
30.08.2016 o poskytnutí fin. prísp. národného projektu Cesta z kruhu nezamestnanosti
Úprava práv pri poskytovaní fin. príspevkov na podporu vytvárania prac.miest pre dlhodobo evidovaných občanov
201612
4,918.80 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
26.07.2016 Zmluva o dodávke plynu
dodávka plynu pre OÚ a TJ
201611
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
30.06.2016 Zmluva o dielo
Multifunkčné ihrisko a spevnené plochy
201610
103,621.67 MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2, 03852 Sučany
detail
20.06.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi
201609
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
02.06.2016 Zmluva od dielo č. 3/2016 - Základná škola Hôrky-rekonštrukcia podlahy telocvične
rekonštrukcia podlahy telocvične
201606
40,668.02 SEKOP Žilina, s.r.o.
Hollého 375/41, Žilina, 010 01
detail
02.06.2016 Zmluva o výpožičke
požičanie kovového prístreška na Hody
201607
137.50 Obec Brezany
Brezany 64, 010 04
detail
02.06.2016 Zmluva o výpožičke
zapožičanie kovového prístrešku na Hody
201608
100.00 Obec Lietava
Lietava 146, 013 18 Lietava
detail
16.05.2016 Nájomná zmluva
nájom 2 učební a telocvične na vyučovanie žiakov v hudbe a tanci
2016025
801.00 Obec Kysucký Lieskovec
Kysucký Lieskovec č. 29, 023 34
detail
07.04.2016 Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015
používanie autorských práv
201605
0.00 Slovgram, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
detail
04.04.2016 Zmluva o nájme
Nájom nehnuteľnosti - časť budovy s.č.6, hracia plocha - ihrisko v šp. areáli Hôrky - pč.C 265/1 o výmere 13304 m2, garáž prenosná
201604
1.00 Obecný futbalový klub Hôrky
Hôrky 6, 010 04 Žilina
detail
07.03.2016 Zmluva o dielo
Zhotovenie diela "Spevnené plochy pred školou Hôrky"
2016026
77,852.18 XENEX, s.r.o.
Škultétyho 8366, 010 01 Žilina
detail
18.02.2016 Zmluva o dielo 01/2016
Výmena vchodových dverí na objekte TJ Hôrky
201602
1,335.00 KC Multiplast, s.r.o.
Pri Rajčianke24, 010 01 Žilina
detail
18.02.2016 Zmluva o dielo č. 02/2016
Výmena radiátorov na objekte ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky
201603
1,230.31 Matej Štaffen
Bánová, Jabloňová 346/26, 010 04 Žilina
detail
28.01.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Akciový balík
201601
49.99 Obec Hôrky
Hôrky 111, 010 04
detail