Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

Rok 2017

VZN č. 2/2017 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 25x

VZN č. 1/2017 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 27x

Rok 2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Hôrky na kalendárny rok 2017 Stiahnuté: 36x

Dodatok č.1 k VZN 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hôrky Stiahnuté: 34x

VZN č. 8/2016 o miestnych daniach na území obce Hôrky Stiahnuté: 48x

VZN OBCE HÔRKY Č. 7/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrky Stiahnuté: 43x

VZN č.6/2016 o používaní a ochrane obecných symbolov Stiahnuté: 35x

VZN č.5/2016 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE HÔRKY Stiahnuté: 42x

VZN č. 4/2016 Zásady nakladania s majetkom obce a postup pri provode majetku do vlastníctva obce a o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov Stiahnuté: 78x

VZN č. 3/2016 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky a CVČ v roku 2016 Stiahnuté: 42x

VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie základnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Hôrky Stiahnuté: 43x

VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v CVČ pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 48x

Rok 2015

VZN č. 12 /2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrky Stiahnuté: 32x

VZN č. 11/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 32x

VZN č. 10/2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 39x

VZN č. 9/2015 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 30x

VZN č.8/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 39x

VZN č. 7/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Hôrky Stiahnuté: 33x

VZN č. 6/2015 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území obce Hôrky Stiahnuté: 28x

VZN č. 5/2015 o vodení a držaní psov v obci Hôrky Stiahnuté: 29x

Stránka