Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Podľa § 7 ods. 1 písm. c) Zákona č. 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obec Hôrky je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.
Podľa § 22 Zákona č. 25/2006 Z.z. zriaďuje obec Hôrky na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.
Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. zverejňuje obec Hôrky informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Verejný obstarávateľ:
 
Obec Hôrky
Sídlo: Obec Hôrky, Obecný úrad Lipová č. 111/31,  010 04 Hôrky
Číslo účtu:

SK55 0200 0000 0029 5582 1951

 VÚB a.s., pobočka Žilina
IČO: 00321303
DIČ: 2020671895
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Erika Mojáková,  starostka obce
e-mail: obec.horky@stonline.sk 
Telefon: +421 41 5662604 
Fax: +421 41 5662604