Obsah

Vypaľovanie suchých trávnatých porastov

Typ: ostatné
Oznam krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline

           Upozorňujeme  občanov, či už fyzickú osobu, právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa, že v zmysle zákona č. 314/2011 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je zakázané:

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov (t.j. vypaľovanie trávy, kríkov, stromov)

- zakladať oheň v priestore alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru.

                   Táto zakázaná činnosť u fyzickej osoby je z hľadiska ochrany pred požiarmi posudzovaná ako priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331,- €. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné za nedodržanie tohto zákazu v rámci správneho konania uložiť pokutu do výšky 16 596,-€.

              Spaľovať horľavý odpad v záhradách a dvoroch, t.j. spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve je možné pri dodržaní povinností vyplývajúcich z vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, a to len vtedy, ak nie je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Týmto nie sú dotknuté iné všeobecne záväzné právne predpisy.

                   V prípade zistenia vzniku  požiaru je potrebné túto skutočnosť nahlásiť na linku tiesňového volania 112, resp. na úzmný obvod Žilina - 041/5117180.

           


Vytvorené: 11. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 18. 4. 2018 14:50
Autor: Správce Webu