Obsah

Informačný leták

Typ: ostatné | náš tip
Informácie pre obyvateľov

Vážení spoluobčania,

oznamujeme Vám, že v našej obci prebehne:

jarný zber elektroodpadu v termíne od 04.-13. marca 2019. Elektroodpad môžete odovzdať v tomto termíne na obecný úrad počas úradných hodín,

upozorňujeme majiteľov psov, aby si riadne zabezpečili svojich psov a neumožnili im voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce. Vodenie psa na verejnom priestranstve je možné len na vôdzke, pričom ak pes znečistí verejné priestranstvo, je ten, kto psa vedie povinný exkrementy po svojom psovi bezprostredne odstrániť.

na obecnom úrade sa od 01.01.2019 vydávajú nové známky pre psov

v našej obci je zabezpečené separovanie a zber týchto zložiek komunálneho odpadu: papier, textil, plasty, kovy spoločne s tetrapakmi, sklo. Separovaný zber sa vykonáva prostredníctvom 1100 l zberných nádob farebne odlíšených podľa druhu odpadu, umiestnených pred obecným úradom, starým obchodom, pri družstevnej bytovke na Záhumní a za MŠ. Prosíme Vás, aby ste zodpovedne pristupovali k výberu vhodnej veľkosti nádoby na komunálny odpad a k separovaniuodpadu a tým prispeli k úsporným opatreniam v rámci vývozu komunálneho odpadu. Čím viac budeme separovať, tým viac sa obci zníži poplatok za skládkovanie odpadu. V roku 2018 sme mali vytriedeného odpadu iba13, 79%.

prosíme obyvateľov, ktorí majú doma historické fotografie z našej obce, jej bývalých obyvateľov (napr. prarodičov), zábery z ulíc, domov, svadobné fotografie  a pod. o ich zapožičanie pre pripravovaný obecný kalendár a kroniku VÚC Žilina.. Uvedené môžete priniesť osobne v pracovných dňoch na obecný úrad,

obec vyhlasuje anketu na podávanie návrhov na pomenovanie vašich ulíc. V zmysle zákona č. 70/2018, ktorý dopĺňa zákon č. 369/1990 je obec povinná ustanoviť názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, preto OZ rozhodlo o spracovaní VZN o určení názvov ulíc. S názvami ulíc sa budú meniť súpisné čísla a budú sa pridávať aj orientačné čísla, nové číslovanie rodinných domov je nutné zaviesť podľa poradia domov, aby sa mohli v obci orientovať záchranné a iné zložky, usporiadanie bude priehľadnejšie. Vaše návrhy môžete podávať na na obecný úrad počas úradných hodín, kde bude k nahliadnutiu i mapa s farebným vyznačením ulíc,

Ochotnícke divadlo Dolný Hričov k nám opäť zavíta! Pozýva Vás na predstavenie ŽENSKÝ ZÁKON do kultúrneho domu vo Hôrkach v sobotu 9. marca o 18.00hod

ZŠ s MŠ Hôrky pozýva všetkých rodičov a priateľov školy na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 15.03.2019 od 7.40 hod do 12.15 hod v ZŠ Hôrky.

zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Hôrky bude 3. - 4. apríla 2019 od 15.00 do 18.00 hod v budove ZŠ

zápis detí do materskej školy vo Hôrkach na šk. rok 2019/2020 bude 2. - 16. mája 2019 

●príjmite srdečné pozvanie dobrovoľníkov, ktorí chodili po kobolici na tradičné ukončenie fašiangového obdobia, pochovaním basy „s plačkami“ v utorok 5.marca 2019 o 20.00hod do kultúrneho domu vo Hôrkach 


Vytvorené: 28. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 28. 2. 2019 13:27
Autor: Správce Webu