Obsah

Späť

Číslo rokovacie: S2017/00379/1362/DOL

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia - Vladimír Špánik

Vyvesené: 3. 11. 2017

Dátum zvesenia: 19. 11. 2017

Späť