Obsah

Späť

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - prenájom nebytových priestorov - garáž pri futbalovom ihrisku

Obec Hôrky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov - budova garáže pri futbalovom ihrisku vo Hôrkach.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže -prenájom nebytových priestorov - garáž pri ihrisku, Hôrky 251 Prenájom časti nebytového priestoru budovy garáže nachádzajúcej sa v blízkosti hlavnej cesty III/518 001 pri futbalovom ihrisku vo Hôrkach

 Nebytové priestory pozostávajú z  priestorov  vo výmere 78,00 m² – 2/3 stavby poskytované na prenájom.

 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže - nájom nebytových priestorov budova garáže pri futbalovom ihriskuNájomná zmluva - garáž pri futbalovom ihrisku, Hôrky 251Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú/určitú  v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

 Účelom nájmu môže byť využívanie priestoru spôsobom takým, aby nebolo poškodzované estetické hľadisko ako aj verejný poriadok a nespôsobovalo poškodenie alebo znečistenie životného prostredia. Vylučuje sa použiť na reštauračné a pohostinské služby, prevádzku autoservisu a sklad nebezpečných a toxických materiálov.tu ku stiahnutiutu ku stiahnutiu

Vyvesené: 12. 12. 2017

Dátum zvesenia: 18. 1. 2018

Späť