Obsah

Späť

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hôrky na 1. polrok 2018

Vyvesené: 22. 11. 2017

Dátum zvesenia: 30. 12. 2017

Späť