Obsah

Späť

Návrh "Dodatok č.2 k VZN č.3/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťaťa MŠ a dieťa šk. zariadenia, zriadených na území obce Hôrky

Vyvesené: 4. 1. 2018

Dátum zvesenia: 20. 1. 2018

Späť