Obsah

Späť

NÁVRH Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2017 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole ZŠ s MŠ Hôrky

Vyvesené: 7. 11. 2017

Dátum zvesenia: 1. 12. 2017

Späť