Obsah

Späť

NÁVRH Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2017 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky

Vyvesené: 7. 11. 2017

Dátum zvesenia: 1. 12. 2017

Späť