Obsah

 

Dokumenty

Stavebný úrad

Pozvánky na OZ

Výrub drevín

Ostatné:

Oznámenie o zmene Dl Hričovské podhradie - Lietavská Lúčka

Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác po ukončení výberového konania

Zmluva o dielo č.2/2014 " Výmena okien na objekte MŠ a ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky v obci Hôrky"
Dňa 09.07. odstúpil víťaz výzvy na výmenu okien ŠD STAVBY, zmluva o dielo bola uzatvorená s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na druhom mieste v poradí - KC Multiplast, s.r.o.

Zmluva o dielo - výmena okien a dverí KD Hôrky

Objednávky č.20,21,22,23/2013

Zmluva o dielo - podlaha do KD

Zápisnica o výberovom konaní na podlahu v KD

Zmluva o dielo - výmena okien na objekte KD Hôrky

Zmluva o dielo- injektáž kultúrneho domu

Zmluva o oprave miestnych komunikácií-výtlkov

Objednávka na vykonanie opráv výtlkov

Profil verejného obstarávania

Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli
28.07. 2011
Všetky aktuálne oznamy, uznesenia obecného zastupiteľstva príslušného mesiaca, návrhy VZN, návrhy katasrálnych zmien, vydržania sú zverejňované na úradnej tabuli ktorá sa nachádza na stene Obecného úradu Hôrky pri vchode a je pravidelne aktualizovaná.
Obec má schválený územný plán v rozsahu ktorého sa realizuje individuálna bytová výstavba a infraštruktúra.