Obec Hôrky

Zápisnica a uznesenia zo 16. zasadnutia OZ obce Hôrky zo dňa 18.08.2016

24.08. 2016
pdf Zápisnica 16 OZ 2.3 MB
pdf Uznesenia 16 OZ 2.6 MB

Pozvánka na futbalový zápas

   
        OFK Hôrky pozýva priaznivcov futbalu v nedeľu 21. 08. 2016 na futbalový zápas žiakov s FK Predmier o 10.00 hod a futbalový zápas dospelých s FK Kotešová  o 16.00 hod.

Svätá omša a Snem Lietavského hradného panstva na Lietavskom hrade

   
     V nedeľu 7. augusta 2016 Združenie na záchranu Lietavského hradu v spolupráci s Obecným a farským úradom v Lietave obnovili tradíciu slávenia sv. omše na Lietavskom hrade, ktorú založil v roku 2010 náš zosnulý pán dekan Vdp. Mons. Stanislav Belák. 
     Po sv. omši sa konal historicky prvý "Snem Lietavského hradného panstva", kde bol predstavený zástupcom obcí projekt obnovy hradu Lietava. 

Výzva na odstránenie burín na základe doručeného upozornenia z Okresného úradu Žilina, pozemkový a lesný odbor.

Vážení občania,

    vyzývame Vás k pokoseniu a udržiavaniu Vašich pozemkov.  V zmysle § 3 ods. 1. písmeno b/ zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Nepokosené pozemky nielenže znečisťujú susedné pozemky, ale sú v súčasnom období aj zdrojom alergénov, ktoré priamo ovplyvňujú život našich spoluobčanov.  

   Podľa § 25 ods.1. písmeno b/ zákona č. 220/2004 sa občan, ktorý svojou nečinnosťou spôsobil zaburinenie poľnohospodárskej, alebo nepoľnohospodárskej pôdy dopustil priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy. Za porušenie povinnosti starostlivosti o poľnohospodársku pôdu môže byť fyzickej osobe v priestupkovom konaní udelená pokuta do výšky 332,00 €. Právnickej osobe alebo podnikateľovi môže byť za uvedený správny delikt udelená pokuta od 166,00 € až do 33 194,00 €.

                                                                                                                                                                                                                                          Erika Mojáková                                                                                                                               starostka obce

Oznam SPP o trestnej zodpovednosti za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb

pdf Oznam SPP 275.2 KB

Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami

doc Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami 66.5 KB

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Hôrky

pdf Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Hôrky 438 KB

Povinnosti vlastníka komína

​Vážení občania
 
upozorňujeme Vás v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi na  povinnosť každého vlastník komína a to:  zabezpečiť jeho pravidelnú revíziu.
pdf info - plagát 110.8 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.