Obec Hôrky

Výzva na odstránenie burín na základe doručeného upozornenia z Okresného úradu Žilina, pozemkový a lesný odbor.

Vážení občania,

    vyzývame Vás k pokoseniu a udržiavaniu Vašich pozemkov.  V zmysle § 3 ods. 1. písmeno b/ zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkochNepokosené pozemky nielenže znečisťujú susedné pozemky, ale sú v súčasnom období aj zdrojom alergénov, ktoré priamo ovplyvňujú život našich spoluobčanov.  

   Podľa § 25 ods.1. písmeno b/ zákona č. 220/2004 sa občan, ktorý svojou nečinnosťou spôsobil zaburinenie poľnohospodárskej, alebo nepoľnohospodárskej pôdy dopustil priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy. Za porušenie povinnosti starostlivosti o poľnohospodársku pôdu môže byť fyzickej osobe v priestupkovom konaní udelená pokuta do výšky 332,00 €. Právnickej osobe alebo podnikateľovi môže byť za uvedený správny delikt udelená pokuta od 166,00 € až do 33 194,00 €.

                                                                                                                                                      Erika Mojáková

                                                                                                                                                      starostka obce

Oznam SPP o trestnej zodpovednosti za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb

pdf Oznam SPP 275.2 KB

Správa o hodnotení strategického dokumentu " Územný generel dopravy Mesta Žilina"

12.07. 2016
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe na Okresný úrad  Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochranyn prírody a vybraných zložiek životného prostredia do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.
 
Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na internetovej stránke http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-generel-dopravy-mesta-zilina 
a k nahliadnutiu na obecnom úrade Hôrky počas úradných hodín.

Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami

doc Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami 66.5 KB

Obradná sieň, zasadačka OÚ po rekonštrukcii

Vážení občania,  
    v máji 2016 sme svojpomocne zrekonštruovali priestory obradnej siene Ocú Hôrky, ktorá slúžila i ako zasadacia miestnosť pre zasadnutia OZ obce Hôrky. Rekonštrukciou prešli steny, ktoré boli pod starými preglejkovými obkladmi zvlhnuté a popraskané, strop, z ktorého sa uvoľňoval obklad a hrozilo jeho spadnutie a následne i výmena podlahy.
Novozrekonštruované priestory budú slúžiť na slávnostné príležitosti, zasadnutia OZ, nakoľko máme v našej obci Matričný úrad slúžia i ako sobášna sieň.
 
                                                                          Erika Mojáková
                                                                          starostka obce

Otvorenie nášho nového námestia a HODOVÉ SLÁVNOSTI 2016

Milí občania,

 v nedeľu 5. júna sme spoločne otvorili pred kultúrnym programom Hodových slávností naše nové námestie. Verím, že sa stane miestom spoločných stretnutí, oddychu a kultúrneho diania v našej obci. Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli pri jeho realizácii.

Záznam z otvorenia si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=fVpkx6IDzsc

 

                                                                            Erika Mojáková

                                                                            starostka obce

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Hôrky

pdf Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Hôrky 438 KB

Povinnosti vlastníka komína

​Vážení občania
 
upozorňujeme Vás v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi na  povinnosť každého vlastník komína a to:  zabezpečiť jeho pravidelnú revíziu.
pdf info - plagát 110.8 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.