Obec Hôrky

Zápisnica a uznesenia z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Hôrky konaného dňa 11.05.2017

17.05. 2017
pdf Zápisnica 22. OZ 3.2 MB
pdf Uznesenia 22. OZ 1.6 MB

Záverečný účet Obce Hôrky za rok 2016

pdf Záverečný účet za rok 2016 330.6 KB

Stolnotenisový turnaj 1.5.2017

V pondelok 1. mája  sa uskutočnil v našej obci 3. ročník stolnotenisového turnaja.

Účastníci: Radovan Frátrik, Roman Galbavý, Šimon Imríšek, Damian Leždík, Tobias Frátrik, Juraj Pallo, Tomáš Brezáni, Peter Pekarík, Dušan Chvíľa, Lujza Valúchová

Umiestnenie:

 1. miesto: Radovan Frátrik

 2. miesto: Roman Galbavý

 3. miesto: Šimon Imríšek

  Ďakujeme všetkým za účasť a víťazom gratulujeme!

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno na nasledujúce obdobie počas II. etapy realizácie sanačných prác na skalnom brale

1. Od 3. 5. 2017 bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečnov dĺžke 40 m nasledovne: Obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km /hod -  s termínom do odvolania.

2. Predpoklad na mesiac jún 2017.  Kombinácia úplnej uzávierky počas víkendov a obojsmernej dopravy v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km/hod. počas týždňa.

Výzva pre účastníkov cestnej dopravy:

Vyššie uvedené obmedzenia v doprave na predmetnom úseku cesty budú mať vplyv na vytváranie kolón. V tejto súvislosti odporúčame využívať aj iné trasy na realizovanie nákladnej a osobnej dopravy. Pri prejazde týmto úsekom cesty rešpektovať obmedzenie rýchlosti na 30km/hod. v súvislosti so zúženým profilom jazdných pruhov, za účelom dodržiavania bezpečnosti v cestnej premávke.

 

Pozvánka na cvičenie

    Pozývame ženy a dievčatá na pravidelné cvičenie

v utorok a vo štvrtok o 19.00hod v priestoroch KD vo Hôrkach.

                                                                                          Tešíme sa na Vás!

 

Zabezpečenie ochrany lesov a lesných porastov pred požiarmi v roku 2017- upozornenie

Vážení občania,

Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov. 

Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá okrem iného aj povinnosti občanom počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik požiaru. V tomto období, ale aj v priebehu celého roka, sú občania povinní najmä :

 • nefajčiť a nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

 • nevypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

 • nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

 • dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase zberu, skladovania úrody a v čase sucha,

V súvislosti so zdolávaním požiarov je občan povinný najmä :

 • uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu,

 • vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb

 • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru,

 • poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre zdolanie požiaru

Vážení občania, dodržiavaním týchto ustanovení predpisov o  ochrane pred požiarmi a spoločným úsilím sa nám darí chrániť naše lesy, ktoré sú spoločným bohatstvom nás všetkých.   

Výzva na domáce kompostovanie

pdf Výzva na kompostovanie 87.6 KB
doc Čestné vyhlásenie 524.5 KB

Kompostovanie v domácnostiach

 
Vážení občania
         Ako iste viete, biologické odpady tvoria približne polovicu produkcie komunálnych odpadov v domácnostiach. Preto, ak sa nám podarí odkloniť od ich skládkovania a spaľovania, ušetríme nemalé finančné prostriedky a navyše získame kvalitné organické hnojivo alebo kvalitné vysoko produkčné záhony v záhradkách.
Ponúkame Vám informačné materiály, kde nájdete informácie:
- o tom, ako sa dajú jednoducho a kvalitne skompostovať všetky rastlinné biologické odpady v domácnosti;
- o tom, aký význam má kompost pre zdravú pôdu v záhradke, ako sa používa pri siatí, sadení plodín, krov, stromov;
- o využití biologických odpadov pri tvorbe vysokých záhonov, mulčovaní, pestovaní zemiakov v sene;
- a tiež o tom, ako predchádzať plytvaniu potravinami v domácnosti správnymi návykmi pri nakupovaní a uskladňovaní potravín.
pdf Kompostovanie - čo sa dá kompostovať 738.8 KB
pdf Kompostovanie - využitie 1.4 MB
pdf Postavte si kompostovisko 226.3 KB
pdf Príručka o domácom kompostovaní 3.5 MB

Povinnosti vlastníka komína

​Vážení občania
 
upozorňujeme Vás v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi na  povinnosť každého vlastník komína a to:  zabezpečiť jeho pravidelnú revíziu.
pdf info - plagát 110.8 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.