Obec Hôrky

Schválený rozpočet obce Hôrky na rok 2015 a výhľad na roky 2016,2017

pdf Schválený rozpočet obce Hôrky na rok 2015 a výhľad na roky 2016,2017 279.5 KB
pdf Schválený rozpočet ZŠ s MŠ 2014 27.8 KB

VZN č. 11/2014 Obce Hôrky o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrky

pdf VZN č.11/2014 413.4 KB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky na "Dodávku elektrickej energie"

pdf Zápisnica o vyhodnotení ponuky na \"Dodávku elektrickej energie\" 77.3 KB

Oznámenie o zmene riaditeľa ZŠ s MŠ Hôrky od 01.01.2015

 
      Dňa 04.12.2015 sa konalo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ Hôrky. Rada školy pri ZŠ s MŠ Hôrky po ukončení výberového konania prijala uznesenie na vymenovanie riaditeľa školy a navrhla v zmysle zákona zriaďovateľovi ZŠ s MŠ Hôrky na základe výsledkov výberového konania vymenovať Mgr. Janu Hübnerovú do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Hôrky. 
 
           Na základe §3 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §5 ods. 1 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov starostka obce Hôrky Erika Mojáková vymenovala Mgr. Janu Hübnerovú do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Hôrky s účinnosťou od 01.01.2015.
pdf Uznesenie Rady školypri ZŠ s MŠ Hôrky 97.6 KB

Oznam SPP - Prechod na nový odorant zemného plynu

pdf Oznam SPP 245.1 KB

Sv. Mikuláš 2014 v našej obci

Zmluva o dielo č.4/2014 " Výmena vchodových dverí na objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky "

pdf Zmluva o dielo č.4/2014 \" Výmena vchodových dverí na objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky \" 228.5 KB

Zmluva o dielo č. 5/2014 „Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky“

pdf Zmluva o dielo č. 5/2014 „Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky“ 203.9 KB

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku elektrickej energie pre obec Hôrky

10.12. 2014
pdf Výzva na dodávku elektrickej energie pre obec Hôrky 162.3 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.