Obec Hôrky

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ Hôrky 02. 10. 2015

pdf Zápisnica z 9. zasadnutia OZ Hôrky 02. 10. 2015 85.1 KB
pdf Uznesenia z 9. zasadnutia OZ 35.3 KB

Výzva na predloženie cenovej ponuky na odhŕňanie snehu a zimnú údržbu ciest v zimných mesiacoch 2015/2016 v obci Hôrky

pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky na odhŕňanie snehu a zimnú údržbu ciest v zimných mesiacoch 2015/2016 v obci Hôrky 112.4 KB

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Hôrky

pdf Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Hôrky 438 KB

Povinnosti vlastníka komína

​Vážení občania
 
upozorňujeme Vás v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi na  povinnosť každého vlastník komína a to:  zabezpečiť jeho pravidelnú revíziu.
pdf info - plagát 110.8 KB

Informácie obecného úradu

   Vážení spoluobčania, 

-žiadame Vás, aby ste odpad z údržby zelene, rastlinný odpad zo záhrad, z cintorína vyvážali do dočasného obecného kompostoviska – za ihriskom TJ, do jeho zadnej časti a nesypali ho do potoka a ku bráne
- oznamujeme Vám možnosť nahlásenia  požiadavky na obecnom úrade:
                           -  na vývoz žumpy
                           -  na čistenie komínov.

Kompostovanie v domácnostiach

 
Vážení občania
         Ako iste viete, biologické odpady tvoria približne polovicu produkcie komunálnych odpadov v domácnostiach. Preto, ak sa nám podarí odkloniť od ich skládkovania a spaľovania, ušetríme nemalé finančné prostriedky a navyše získame kvalitné organické hnojivo alebo kvalitné vysoko produkčné záhony v záhradkách.
Ponúkame Vám informačné materiály, kde nájdete informácie:
- o tom, ako sa dajú jednoducho a kvalitne skompostovať všetky rastlinné biologické odpady v domácnosti;
- o tom, aký význam má kompost pre zdravú pôdu v záhradke, ako sa používa pri siatí, sadení plodín, krov, stromov;
- o využití biologických odpadov pri tvorbe vysokých záhonov, mulčovaní, pestovaní zemiakov v sene;
- a tiež o tom, ako predchádzať plytvaniu potravinami v domácnosti správnymi návykmi pri nakupovaní a uskladňovaní potravín.
pdf Kompostovanie - čo sa dá kompostovať 738.8 KB
pdf Kompostovanie - využitie 1.4 MB
pdf Postavte si kompostovisko 226.3 KB
pdf Príručka o domácom kompostovaní 3.5 MB

Upozornenie pre chovateľov psov

 
          V zmysle VZN č. 1/2007 o chove a držaní zvierat na území obce Hôrky  bod 2 odstavec c) v záujme dodržiavania hygieny, čistoty verejných priestranstiev, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti obyvateľov a dobrého občianského spolunažívania musí chovateľ dodržiavať tieto zásady:
-  zabezpečiť vodenie psa na verejnosti osobou staršou ako 12 rokov, ktorá je fyzicky schopná psa zvládnuť,
-  dbať, aby pes neznečisťoval okolie, nepoškodzoval kvetinové záhony, vysokú a nízku zeleň,
-   ihneď odstrániť nečistotu spôsobenú psom.
             Porušenie ustanovení tohto VZN obce Hôrky sa rieši v priestupkovom konaní a za priestupok voči verejnému poriadku môže starosta obce okamžite uložiť pokutu.

Starosta obce

Erika Mojáková           

     Vykonáva funkciu od 14.02.2014

   
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.