Obec Hôrky

Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine na víkend v dňoch 1. apríla a 2. apríla 2017

   V súlade s vydaným povolením Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. p. OU-ZA-OCDPK-2017/016588/2BIL zo dňa 27.03.2017, bude v dňoch 1. apríla a 2. apríla 2017 (od soboty v čase 08:00 hod. do nedele 16:00 hod.) realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine z dôvodu pokračovania vykonávania sanačných prác na skalnom brale pod hradom v obci Strečno.

Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy označené dopravným značením. Zákaz využívania cesty I/18 pod hradom Strečno platí i pre chodcov a cyklistov!

Na miestach uzavretia cesty počas uzávierky bude nepretržite hliadkovať hliadka PZ SR. 

Zápis detí do ZŠ s MŠ Hôrky

Základná škola s materskou školou Hôrky pozýva predškolákov na 
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Hôrky
 
5. a 6. apríl 2017 od 15,00 do 18,00hod v budove základnej školy.
 
Zákonný zástupca prinesie na zápis:
rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, poplatok za zošity - 15€.
Na zápis MUSÍ prísť aj predškolák.Usmiaty

Jarné rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Vážení spoluobčania,

oznamujeme vám, že v našej obci prebehne:

- zber objemného odpadu z domácností a drob. stavebného odpadu. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené 31. 03.2017 pri „starom obchode“ a pri trafostanici. Do kontajnerov sa zakazuje ukladať nebezpečné odpady a biologicky rozložiteľné odpady.

V našej obci je zabezpečené separovanie týchto zložiek odpadu: papier, textil, kovy, tetrapaky, sklo a plasty. Separovaný zber sa vykonáva prostredníctvom 1100 l zberných nádob farebne odlíšených podľa druhu odpadu, umiestnených pred obecným úradom, starým obchodom, na Záhumní a za MŠ, prosíme Vás o dôsledné triedenie odpadov podľa označenia.

                                                                                          Erika Mojáková, starostka obce

Cvičenie pre ženy

             Oznamujeme všetkým ženám, ktoré majú záujem o cvičenie pre ženy, že sa môžu prihlásiť osobne na obecnom úrade alebo emailovou poštou na adrese: obec.horky@stonline.sk do 05. 04. 2017. Cvičenie bude pravidelne 1 – 2 krát do týždňa (podľa záujmu) vedené profesionálnou trénerkou v priestoroch KD vo Hôrkach.

                                                                                             Erika Mojáková, starostka obce

Jarný zber elektroodpadu

Vážení spoluobčania,

oznamujeme Vám, že v našej obci prebehne:

jarný zber elektroodpadu v termíne od 22. 03. 2017 do 28. 03. 2017

Elektroodpad môžete odovzdať na obecný úrad počas úradných hodín.

                                                                                            Erika Mojáková                                                                                                          starostka obce                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                        

Zabezpečenie ochrany lesov a lesných porastov pred požiarmi v roku 2017- upozornenie

Vážení občania,

Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov. 

Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá okrem iného aj povinnosti občanom počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik požiaru. V tomto období, ale aj v priebehu celého roka, sú občania povinní najmä :

  • nefajčiť a nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

  • nevypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

  • nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

  • dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase zberu, skladovania úrody a v čase sucha,

V súvislosti so zdolávaním požiarov je občan povinný najmä :

  • uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu,

  • vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb

  • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru,

  • poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre zdolanie požiaru

Vážení občania, dodržiavaním týchto ustanovení predpisov o  ochrane pred požiarmi a spoločným úsilím sa nám darí chrániť naše lesy, ktoré sú spoločným bohatstvom nás všetkých.   

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu STRATÉGIA TVORBY A BUDOVANIA INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU ŽSK

10.03. 2017
doc Záverečné stanovisko IDS ŽSK 381 KB

Výzva na domáce kompostovanie

pdf Výzva na kompostovanie 87.6 KB
doc Čestné vyhlásenie 524.5 KB

Kompostovanie v domácnostiach

 
Vážení občania
         Ako iste viete, biologické odpady tvoria približne polovicu produkcie komunálnych odpadov v domácnostiach. Preto, ak sa nám podarí odkloniť od ich skládkovania a spaľovania, ušetríme nemalé finančné prostriedky a navyše získame kvalitné organické hnojivo alebo kvalitné vysoko produkčné záhony v záhradkách.
Ponúkame Vám informačné materiály, kde nájdete informácie:
- o tom, ako sa dajú jednoducho a kvalitne skompostovať všetky rastlinné biologické odpady v domácnosti;
- o tom, aký význam má kompost pre zdravú pôdu v záhradke, ako sa používa pri siatí, sadení plodín, krov, stromov;
- o využití biologických odpadov pri tvorbe vysokých záhonov, mulčovaní, pestovaní zemiakov v sene;
- a tiež o tom, ako predchádzať plytvaniu potravinami v domácnosti správnymi návykmi pri nakupovaní a uskladňovaní potravín.
pdf Kompostovanie - čo sa dá kompostovať 738.8 KB
pdf Kompostovanie - využitie 1.4 MB
pdf Postavte si kompostovisko 226.3 KB
pdf Príručka o domácom kompostovaní 3.5 MB

Povinnosti vlastníka komína

​Vážení občania
 
upozorňujeme Vás v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi na  povinnosť každého vlastník komína a to:  zabezpečiť jeho pravidelnú revíziu.
pdf info - plagát 110.8 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.