Obec Hôrky

OZNAM

Vážení občania,
 
obecný úrad Hôrky bude dňa 23.09.2016 z dôvodu školenia zatvorený.

Okresná výstava ovocia a zeleniny

 
Vážení občania,
v dňoch 08. 10. - 09. 10. 2016 sa uskutoční v našej obci okresná výstava OVOCIA A ZELENINY, na ktorej sa môžete prezentovať i Vy s Vašou úrodou. Vzorky ovocia, zeleniny alebo kvetov môžete priniesť dňa 07. 10. 2016 do kultúrneho domu.
 
 

Jesenný zber objemného odpadu

 Vážení spoluobčania,

oznamujeme vám, že v našej obci prebehne zber objemného odpadu z domácností a drob. stavebného odpadu. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené 30. 09. 2016 pri „starom obchode“ a pri trafostanici. Do kontajnerov sa zakazuje ukladať nebezpečné odpady a biologicky rozložiteľné odpady.

 

Hrajme s SPP o 6000 eur pre ZŠ s MŠ Hôrky

Naša ZŠ s MŠ Hôrky sa aj tento školský rok pokúša získať dotáciu od Nadácie SPP. Podala projekt, vďaka ktorému by mohla vybudovať deťom bežeckú 50 metrovú trať s umelou trávou ukončenú doskočiskom.
Potrebujeme Vašu pomoc, a samozrejme pomoc Vašich známych a všetkých priateľov školy. Zahlasujte za projekt, dajte projektu 3 hlasy a škola bude môcť vyučovať telesnú výchovu tak, ako sa má - kvalitne a bezpečne. Žiaci si budú môcť vyskúšať skok do diaľky s rozbehom, či zabehnúť 50 - tku po rovnom upravenom povrchu.
Hlasovanie je bezplatné. Bližšie informácie nájdete na :
http://www.sppolocne.sk/sk/hlasuj-za-projekty/50-tka-s-umelou-travou-a-doskociskom/5/

Umiestnenie našej ZŠ s MŠ Hôrky v celoslovenskom rebríčku

 
   Naša ZŠ s MŠ Hôrky sa medzi ZŠ  na celoslovenskej úrovni umiestnila na 13. mieste a v okrese Žilina sme na 1. mieste!  Aktuálne údaje sú zverejnené na Portáli o základných a stredných školách (skoly.ineko.sk), čerstvé výsledky vyplývajú z hodnotenia za rok 2015. 
 

Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 03/2016

02.09. 2016
pdf Zámer č. 03/2016 186.6 KB

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 02/2016

31.08. 2016
pdf Zámer č. 02/2016 234.5 KB

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 01/2016

31.08. 2016
pdf Zámer č. 01/2016 344.7 KB

Výzva na odstránenie burín na základe doručeného upozornenia z Okresného úradu Žilina, pozemkový a lesný odbor.

Vážení občania,

    vyzývame Vás k pokoseniu a udržiavaniu Vašich pozemkov.  V zmysle § 3 ods. 1. písmeno b/ zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Nepokosené pozemky nielenže znečisťujú susedné pozemky, ale sú v súčasnom období aj zdrojom alergénov, ktoré priamo ovplyvňujú život našich spoluobčanov.  

   Podľa § 25 ods.1. písmeno b/ zákona č. 220/2004 sa občan, ktorý svojou nečinnosťou spôsobil zaburinenie poľnohospodárskej, alebo nepoľnohospodárskej pôdy dopustil priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy. Za porušenie povinnosti starostlivosti o poľnohospodársku pôdu môže byť fyzickej osobe v priestupkovom konaní udelená pokuta do výšky 332,00 €. Právnickej osobe alebo podnikateľovi môže byť za uvedený správny delikt udelená pokuta od 166,00 € až do 33 194,00 €.

                                                                                                                                                                                                                                          Erika Mojáková                                                                                                                               starostka obce

Oznam SPP o trestnej zodpovednosti za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb

pdf Oznam SPP 275.2 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.