Obec Hôrky

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ 22.01.2015

pdf Prijaté uznesenia z 3. OZ 22.01.2015 211.6 KB
pdf VZN č. 1/2015 156.3 KB
pdf prehľad plnenia uznesení 102.5 KB
pdf Zápisnica z 3. zasadnutia OZ 22.01.2015 174.9 KB

Vyhlásenie VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA Obce Hôrky na deň 12.03.2015

pdf Vyhlásenie VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA Obce Hôrky na deň 12.03.2015 156.5 KB

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena vchodových dverí v MŠ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky"

23.01. 2015
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky \" Výmena vchodových dverí v MŠ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky\" 393.9 KB

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena okien na objekte MŠ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky"

23.01. 2015
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky \" Výmena okien na objekte MŠ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky\" 229.1 KB

Vyhlásenie referenda v sobotu 7. februára 2015.

pdf vyhlásenie referenda 26.7 KB

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.02.2015 od 9.30 do 14.30

pdf Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 345 KB

Pozvánka na 3.zasadnutie OZ 22.01.2015

pdf Pozvánka na 3.zasadnutie OZ 22.01.2015 49.4 KB

Návrh VZN č.1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky

19.01. 2015
pdf Návrh VZN č.1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky 243.9 KB

Zápis detí do ZŠ s MŠ Hôrky 05.02.2015 - 06.02.2015

   

V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona číslo 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 odsek 1 vyhlášky MŠ SR č. 224/ 2011 Z.z. o základnej škole sa na našej základnej škole vo Hôrkach uskutoční 

  Zápis detí  na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2015/2016 sa na našej základnej škole vo Hôrkach uskutoční v dňoch:

5.2.2015 - 6.2.2015 v čase od 15:00 hod - do 18:00 hod.

Zápisu sa zúčastnia deti  narodené od 1.9.2008 do 31.8.2009.

 

pdf Pozvánka na zápis 608.2 KB

Oznámenie o zmene riaditeľa ZŠ s MŠ Hôrky od 01.01.2015

 
      Dňa 04.12.2015 sa konalo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ Hôrky. Rada školy pri ZŠ s MŠ Hôrky po ukončení výberového konania prijala uznesenie na vymenovanie riaditeľa školy a navrhla v zmysle zákona zriaďovateľovi ZŠ s MŠ Hôrky na základe výsledkov výberového konania vymenovať Mgr. Janu Hübnerovú do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Hôrky. 
 
           Na základe §3 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §5 ods. 1 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov starostka obce Hôrky Erika Mojáková vymenovala Mgr. Janu Hübnerovú do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Hôrky s účinnosťou od 01.01.2015.
pdf Uznesenie Rady školypri ZŠ s MŠ Hôrky 97.6 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.