Obec Hôrky

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Mens s. r. o. - miestna komunikácia a dažďová kanalizácia

25.07. 2017
pdf Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Mens s. r. o. 5.6 MB

VZN č. 2/2017 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole.

pdf VZN 2/2017 59.8 KB

VZN č. 1/2017 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky.

pdf VZN 1/2017 289.3 KB

Urgentná informácia pre motoristickú verejnosť o zjazdnosti cesty I/18 v Strečnianskej úžine

       Na základe vyhodnotenia kritickej geotechnickej situácie u skalného bloku v nesanovanej časti skalného brala v obci Strečno pod hradom nad cestou I/18, obec Strečno v súlade s § 15 ods. 1 písm. j) zákona č. 42/1994 Z. z., vyhlási na území obce „Mimoriadnu situáciu“. V rámci ustanovenia režimu života za účelom ochrany života, zdravia a majetku,  bude dňom 16. júla 2017 od 08:00 hod. realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine až do odvolania (predpoklad doby úplnej uzávierky  – do 30. júla 2017).

Cesta I/18 bude uzavretá v smere od Žiliny pred parkoviskom pod hradom Strečno a v smere od Vrútok za Dubnou skalou v mieste obojstranného parkovania.

Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy označené  dopravným značením.  Zákaz využívania cesty I/18 pod hradom Strečno platí i pre chodcov a cyklistov!

Na miestach uzavretia cesty počas uzávierky bude nepretržite hliadkovať hliadka PZ SR. 

Oznam - cvičenie počas prázdnin

    Oznamujeme ženám a dievčatám, ktoré  navštevujú pravidelné cvičenie,

 že počas letných prázdnin bude prebiehať cvičenie iba v termínoch

po vzájomnej dohode.

                                                                                       

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

pdf Informácie pre voliča 147.3 KB

Rady seniorom ● Prevencia kriminality ● Ministerstvo vnútra SR

pdf Leták - RADÍME SENIOROM 209.2 KB

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

pdf Vyhlásenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline 64.4 KB

Zabezpečenie ochrany lesov a lesných porastov pred požiarmi v roku 2017- upozornenie

Vážení občania,

Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov. 

Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá okrem iného aj povinnosti občanom počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik požiaru. V tomto období, ale aj v priebehu celého roka, sú občania povinní najmä :

  • nefajčiť a nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

  • nevypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

  • nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

  • dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase zberu, skladovania úrody a v čase sucha,

V súvislosti so zdolávaním požiarov je občan povinný najmä :

  • uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu,

  • vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb

  • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru,

  • poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre zdolanie požiaru

Vážení občania, dodržiavaním týchto ustanovení predpisov o  ochrane pred požiarmi a spoločným úsilím sa nám darí chrániť naše lesy, ktoré sú spoločným bohatstvom nás všetkých.   

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.