Obec Hôrky

Oslavy Dňa matiek 2015

Zápisnica z 6. zasadnutia OZ 21.05.2015

pdf Zápisnica z 6. zasadnutia OZ 21.05.2015 236.2 KB
pdf Uznesenia z 6. zasadnutia OZ 21.05.2015 248 KB

Pozvánka na oslavy MDD

Milí rodičia, milé deti!

srdečne Vás pozývame na

DEŇ DETÍ

ktorý sa bude konať v sobotu

30.mája o 12.00hod

v priestoroch ihriska TJ.

Čaká na Vás deň plný hier, súťaží a prekvapení.

Neváhajte a určite príďte.

                                                         

                                                     starostka obce a poslanci OZ

Obec Hôrky vyhlasuje 1. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia obce Hôrky"

pdf 1. ročník súťaže \"Najkrajšia fotografia obce Hôrky\" 39 KB

Oslavy 30.výročia otvorenia MŠ vo Hôrkach

 
            Dňa 29.04.2015 sme na slávnostnej akadémii oslávil krásne tridsiate „narodeniny“ našej materskej školy. 
            30 rokov je obdobie,  ktoré nás núti zamyslieť sa, vrátiť sa v myšlienkach späť a trochu si zaspomínať, či na veselé detské príbehy, šťastné ale niekedy aj uslzené tváričky, na všetky pani učiteľky, tety, ktoré za toto obdobie v nej pôsobili a  mnohé aktivity pre deti. Sama škôlka prešla mnohými zmenami stavebnými či personálnymi. Všetky boli uskutočňované s túžbou posunúť úroveň škôlky dopredu. Z pôvodnej jednotriedky máme dnes modernú štvortriednú MŠ s krásnym areálom, ktorý neustále po malých krôčikoch dotvárame. Tento rok sa deti môžu tešiť na nové dopravné ihrisko a verím, že sa nám postupne podarí dokončiť i výmenu okien a jej zateplenie.
                 Za celé pedagogické majstrovstvo, lásku a neobyčajnú trpezlivosť patrí poďakovanie a úcta všetkým zamestnancom, ktorí v nej pôsobili i tým, ktorí v nej pôsobia. V mene obce posielam veľké ďakujem pani riaditeľke, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom škôlky nielen za jej úspešný chod ale i  za pocit  rodinnej atmosféry, ktorá na nás dýcha z každého jej kúta.
            Do ďalších desaťročí prajem našej škôlke ešte veľa veselých a šťastných detí. Nech v nej nikdy neutíchne štebot a smiech, ktorý ju napĺňa spokojnosťou.

                                                                                Erika Mojáková

                                                                                starostka obce

Oznámenie - od 01. 04. 2015 nový stavebný úrad pre obec Hôrky

 
Vážení občania,
oznamujeme Vám, že od 01. 04. 2015 naša obec má nový stavebný úrad:
                              Spoločný obecný úrad so sídlom v Strečne.
Vysunuté pracovisko: ADMINISTRTÍVNA BUDOVA LESOV SR, š.p.
                              NÁMESTIE GENERÁLA M.R.ŠTEFÁNIKA 1, ŽILINA
                              E-mail: stavebny.urad@strecno.sk
                                         daniela.postekova@strecno.sk
                                         angelika.letkova@strecno.sk
                              Tel.    : 041/5993335
Stránkové dni:  pondelok  7.30 hod  - 12.00 hod    13.00 hod - 16.00 hod
                      streda     7.30 hod  - 12.00 hod    13.00 hod - 17.00 hod
pdf Zmluva Spoločný obecný úrad so sídlom v Strečne na prenesený výkon št. správy na úseku stavebného poriadku 3 MB

Návrh VZN č.2/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky.

pdf Návrh VZN 2/2015o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky. 386.4 KB

Návrh - dodatok č.2 k VZN č. 2/2013

pdf Návrh - dodatok č.2 k VZN č. 2/2013 178.3 KB

Kompostovanie v domácnostiach

 
Vážení občania
         Ako iste viete, biologické odpady tvoria približne polovicu produkcie komunálnych odpadov v domácnostiach. Preto, ak sa nám podarí odkloniť od ich skládkovania a spaľovania, ušetríme nemalé finančné prostriedky a navyše získame kvalitné organické hnojivo alebo kvalitné vysoko produkčné záhony v záhradkách.
Ponúkame Vám informačné materiály, kde nájdete informácie:
- o tom, ako sa dajú jednoducho a kvalitne skompostovať všetky rastlinné biologické odpady v domácnosti;
- o tom, aký význam má kompost pre zdravú pôdu v záhradke, ako sa používa pri siatí, sadení plodín, krov, stromov;
- o využití biologických odpadov pri tvorbe vysokých záhonov, mulčovaní, pestovaní zemiakov v sene;
- a tiež o tom, ako predchádzať plytvaniu potravinami v domácnosti správnymi návykmi pri nakupovaní a uskladňovaní potravín.
pdf Kompostovanie - čo sa dá kompostovať 738.8 KB
pdf Kompostovanie - využitie 1.4 MB
pdf Postavte si kompostovisko 226.3 KB
pdf Príručka o domácom kompostovaní 3.5 MB

Upozornenie pre chovateľov psov

 
          V zmysle VZN č. 1/2007 o chove a držaní zvierat na území obce Hôrky  bod 2 odstavec c) v záujme dodržiavania hygieny, čistoty verejných priestranstiev, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti obyvateľov a dobrého občianského spolunažívania musí chovateľ dodržiavať tieto zásady:
-  zabezpečiť vodenie psa na verejnosti osobou staršou ako 12 rokov, ktorá je fyzicky schopná psa zvládnuť,
-  dbať, aby pes neznečisťoval okolie, nepoškodzoval kvetinové záhony, vysokú a nízku zeleň,
-   ihneď odstrániť nečistotu spôsobenú psom.
             Porušenie ustanovení tohto VZN obce Hôrky sa rieši v priestupkovom konaní a za priestupok voči verejnému poriadku môže starosta obce okamžite uložiť pokutu.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.